Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt (burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

Wnioskodawca zainteresowany ustaleniem numeru porządkowego budynku

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest wolny od opłat. 17 zł - opłata skarbowa (wyłącznie za wydanie zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym) 17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Tryb odwoławczy  

1. Od zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sądu na taką czynność można wnieść za pośrednictwem organu, który jej dokonał, w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę. 2. Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia o numerze porządkowym przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Rezultat realizacji usługi  

Nadanie numeru porządkowego budynku

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Nadanie numeru porządkowego budynku

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • numer porządkowy budynku
 • nadanie numeru budynku
 • Ustalenie numeru porządkowego budynku

  Ustalenie numeru porządkowego budynku