Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym

Uzyskanie z Rejestru Dowodów Osobistych danych dotyczących jednego dokumentu lub danych dotyczących jednej osoby

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

Organy porządku i bezpieczeństwa publicznego, sądy, osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty zainteresowane udostępnieniem danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie (jeżeli strona działa przez pełnomocnika)
 • Dowód uiszczenia opłaty tytułem udostępnienia danych w kwocie 31 zł (jeżeli strona jest obowiązana do ponoszenia kosztów administracyjnych)
 • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
 • Dokumenty potwierdzające interes prawny w udostępnieniu żądanych danych (jeżeli podstawą wystąpienia jest posiadane uprawnienie)
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

Opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym wynosi 31 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby. Wysokość opłaty wynika z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 nr 75 z późn. zm.) Obowiązek wniesienia opłaty nie dotyczy podmiotów, które ubiegają się o dane z uwagi na realizowane na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych wydanej przez organ gminy składa się w terminie 14 dni do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie żądanych danych lub decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia danych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku do organu 2. Zaopiniowanie wniosku pod względem formalno-prawnym przez pracownika organu 3. W przypadku stwierdzenia braków wezwanie strony do ich uzupełnienia 4. Udostępnienie danych (czynność materialno-techniczna) lub odmowa ich udostępnienia (decyzja administracyjna)

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udostępnianie danych

  Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym

  Uzyskanie z Rejestru Dowodów Osobistych danych dotyczących jednego dokumentu lub danych dotyczących jednej osoby