Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

Możliwość elektronicznego wypełniania przez podmioty realizujące zadania publiczne wzoru sprawozdania (częściowego/końcowego) z realizacji zadania publicznego z repozytorium dokumentów elektronicznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kogo dotyczy  

Zadania publiczne, których sfera określona została w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do organów administracji publicznej. Po zakończeniu zadania podmioty obowiązane są złożyć sprawozdanie z jego realizacji.

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057, par. 1, ust. 3,)
Wymagane dokumenty  
  Nie dotyczy.
Czas realizacji  

Należy wpisać konkretny termin realizacji usługi. Jeżeli przepis prawa nie określa w jakim terminie ma być załatwiona dana sprawa, to stosuje się zazwyczaj terminy określone w kpa tj.: • niezwłocznie, • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia sprawy.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Możliwość elektronicznego złożenia sprawozdania (częściowego/końcowego) z realizacji zadania publicznego

Etapy realizacji usługi  

Opis przebiegu realizacji usługi, wskazujący na poszczególne etapy procesu, uwzględniający interakcję pomiędzy klientem a organem oraz komunikację pomiędzy organami publicznymi w ramach tej usługi.

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego; wspieranie; powierzanie; otwarty konkurs ofert.

  Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

  Możliwość elektronicznego wypełniania przez podmioty realizujące zadania publiczne wzoru sprawozdania (częściowego/końcowego) z realizacji zadania publicznego z repozytorium dokumentów elektronicznych