Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/02/23/3191
23.02.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór wniosku małżonka podatnika o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika
T
2016/02/23/3190
23.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o wydanie decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części
T
2016/02/23/3189
23.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o wydanie decyzji administracyjnej udzielającej zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i/lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych
T
2016/02/23/3188
23.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska
T
2016/02/23/3187
23.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych
T
2016/02/23/3186
23.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o zezwolenie na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym
T
2016/02/23/3185
23.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o utworzenie nowego parku krajobrazowego
T
2016/02/23/3184
23.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o wydanie zgody na wydobywanie ze składowiska lub zwałowiska odpadów
T
2016/02/18/3183
18.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
T
2016/02/18/3182
18.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o ustalenie wysokości odszkodowania za szkody powstałe w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa, a także za szkody niezwiązane z realizacją pozwolenia
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 51