Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/12/27/3808
27.12.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych
T
2016/12/27/3807
27.12.2016
GMINA JASŁO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2016/12/27/3806
27.12.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o udzielenie ulgi (umorzenia, raty, odroczenia) łącznego zobowiązania pieniężnego – podatek rolny, od nieruchomości, leśny
T
2016/12/27/3805
27.12.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
T
2016/12/27/3804
27.12.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2016/12/27/3803
27.12.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2016/12/27/3802
27.12.2016
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego przebiegu nauczania w szkole/placówce, która została zlikwidowana
N
2016/12/27/3801
27.12.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH
N
2016/12/22/3800
22.12.2016
URZĄD MIEJSKI W SKOCZOWIE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE)
T
2016/12/22/3799
22.12.2016
URZĄD MIEJSKI W SKOCZOWIE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 88