Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/12/22/3800
22.12.2016
URZĄD MIEJSKI W SKOCZOWIE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE)
T
2016/12/22/3799
22.12.2016
URZĄD MIEJSKI W SKOCZOWIE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH)
T
2016/12/22/3798
22.12.2016
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wzór informacji o negatywnym oddziaływaniu podmiotu gospodarczego na środowisko w zakresie hałasu
T
2016/12/22/3797
22.12.2016
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wzór wniosku o nadanie i umieszczenie w pojeździe cechy identyfikacyjnej na nadwoziu, podwoziu (ramie) lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
T
2016/12/22/3796
22.12.2016
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2016/12/22/3795
22.12.2016
STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU
Wzór dla dokumentu Wniosek o przyznanie środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów, koniecznych ze względu na powstanie szkód od emisji przemysłowych, pożarowych oraz innych klęsk żywiołowych
T
2016/12/22/3794
22.12.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wzór dla dokumentu Wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków
T
2016/12/22/3793
22.12.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wzór dla dokumentu Wniosek o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe
T
2016/12/22/3792
22.12.2016
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
T
2016/12/22/3791
22.12.2016
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) przed zbyciem nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 80