Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na przewóz osób lub przewóz rzeczy (w zakresie krajowego transportu drogowego) oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej w międzynarodowym transporcie drogowym (osób i rzeczy)

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – w przypadku realizacji usługi przez starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu
Uzyskanie licencji wspólnotowej – w przypadku realizacji usługi przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu – właściwy dla siedziby przedsiębiorcy oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy zainteresowanego uzyskaniem uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dokumenty potwierdzające odpowiednią sytuację finansową, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 1071/2009, które potwierdzają, że co roku przedsiębiorca dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej: a. roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, b. gwarancja bankowa, c. ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego. Przy ocenie sytuacji finansowej, stosuje się średni kurs Euro podanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z pierwszego dnia roboczego października. Kurs ten obowiązuje od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie.
 • Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych zarządzającego transportem, osoby uprawionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.
 • Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada wykaz pojazdów. Wykaz pojazdów zawiera informacje: marka, rodzaj pojazdu, nr VIN (podwozia/nadwozia), nr rejestracyjny, tytuł prawny do dysponowania pojazdem, kraj rejestracji.
 • Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudniania kierowców a także innych osób niezatrudnionych, lecz wykonujących osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy spełniających ustawowe warunki. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań. zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.
 • Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej zezwolenie - w przypadku osób innych niż przedsiębiorca (dodatkowo za udzielone pełnomocnictwo dowód opłaty skarbowej).
 • Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z zezwolenia.
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • Oświadczenie przedsiębiorcy (członków organu zarządzającego osoby prawnej), osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego przedsiębiorcy (członków organu zarządzającego osoby prawnej), osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym.
Czas realizacji  

Właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach organ może wydłużyć ten termin o miesiąc

Opłaty  

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. 17 zł za pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej decyzję – w przypadku osób innych niż przedsiębiorca. Opłata administracyjna: Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł; + 10 % tej opłaty za każdy zgłoszony pojazd, Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd: 1% od podstawy za wydanie zezwolenia.

Tryb odwoławczy  

Dla decyzji administracyjnej, którą jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Organem odwoławczym dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie wydanym przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Odwołanie od decyzji składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Zezwolenie, licencja

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami wskazanymi w art. 7a ust. 3 ustawy oraz art. 7a ust. 4 o transporcie drogowym. 2. Ocena kompletności złożonej dokumentacji przez organ. 3. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, wezwanie przedsiębiorcy przez organ do uzupełnienia wniosku lub załączników. 4. Ostateczne rozpatrzenie wniosku przez organ. 5. Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie (udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej lub wydanie decyzji odmawiającej udzielenia takiego zezwolenia). 6. Przekazanie decyzji administracyjnej przedsiębiorcy (odbiór decyzji przez przedsiębiorcę, przedstawiciela przedsiębiorcy lub przesłanie na wskazany adres).

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Licencja na transport drogowy
 • zezwolenie na transport drogowy
 • drogowy przewóz rzeczy
 • drogowy przewóz osób
 • Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na przewóz osób lub przewóz rzeczy (w zakresie krajowego transportu drogowego) oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej w międzynarodowym transporcie drogowym (osób i rzeczy)

  Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – w przypadku realizacji usługi przez starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu
  Uzyskanie licencji wspólnotowej – w przypadku realizacji usługi przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego