Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozbawienie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

Osoba, która utraciła uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wpisywana jest do prowadzonego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rejestru osób, które utraciły uprawnienie. W rejestrze, prowadzonym w formie elektronicznej, podane są następujące informacje: numer wpisu, numer uprawnienia, datę wpisu, imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia. Wpis następuje z dniem, gdy decyzja stanie się ostateczna.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Kogo dotyczy  

Osoba, która posiada uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej może je utracić w przypadku:

a) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,

b) pozbawienia praw publicznych,

c) całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia,

d) naruszenia zakazu sporządzania świadectw przez właściciela obiektu lub osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

e) nieprzechowywania sporządzonych świadectw charakterystyki energetycznej przez okres 10 lat,

f) wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej bez należytej staranności i bez uwzględnienia rozwoju wiedzy,

g) nie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody sporządzone w związku ze sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej.

W przypadkach wymienionych w podpunktach od a do c utrata uprawnień następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Natomiast w przypadkach określonych w podpunktach od d do g prowadzone jest przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej postępowanie wyjaśniające. Wyżej wymienione postępowanie w sprawie pozbawienia uprawnień wszczynane jest z urzędu lub na wniosek osoby/przedsiębiorstwa, którzy zlecili sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej, które uważa za wykonane z naruszeniem przepisów.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o pozbawienie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – 1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie ma możliwości odwołania się od decyzji o utracie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
Strona niezadowolona z decyzji może się zwrócić, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania decyzji, do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy stosuje się przepisy k.p.a. dotyczące odwołań od decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Pozbawienie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku
  • lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
  • Pozbawienie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

    Osoba, która utraciła uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wpisywana jest do prowadzonego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rejestru osób, które utraciły uprawnienie. W rejestrze, prowadzonym w formie elektronicznej, podane są następujące informacje: numer wpisu, numer uprawnienia, datę wpisu, imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia. Wpis następuje z dniem, gdy decyzja stanie się ostateczna.