Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na skup maku/konopi

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych.

Skup maku/konopi włóknistych następuje na podstawie umowy kontraktacji zawartej z przedsiębiorcą/rolnikiem prowadzącym uprawę maku/konopi włóknistych na podstawie zezwolenia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność w zakresie skupu maku i/lub konopi mwłóknistych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek zawierający następujące dane: - imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy, - numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, - w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany, - adres miejsca wykonywania działalności w zakresie skupu, - informacja o zakresie i celu podejmowanej działalności.
 • 2. Oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust.1 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • 3. Zobowiązanie do przekazywania, na żądanie marszałka województwa, informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności.
 • 4. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

125,00 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zezwolenie na skup maku/konopi

  Zezwolenie na skup maku/konopi

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych.

  Skup maku/konopi włóknistych następuje na podstawie umowy kontraktacji zawartej z przedsiębiorcą/rolnikiem prowadzącym uprawę maku/konopi włóknistych na podstawie zezwolenia.