Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zgody na prowadzenie apteki szpitalnej

1. Usługa umożliwia wysłanie do właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wniosku o uzyskanie zgody na prowadzenie apteki szpitalnej

2. Zgoda jest udzielana na wniosek kierownika podmiotu leczniczego wykonującego stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w którym ma zostać uruchomiona apteka szpitalna.

3. Kierownik apteki szpitalnej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o zawarciu umowy z innym zakładem opieki zdrowotnej, a także o zamiarze likwidacji apteki szpitalnej, z podaniem przyczyn jej likwidacji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Kogo dotyczy  

Podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Plan i opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na aptekę szpitalną zaopiniowany pozytywnie przez organy Inspekcji Sanitarnej
  • Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej
  • Wskazanie farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki szpitalnej oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata: a) dyplom ukończenia studiów b) prawo wykonywania zawodu farmaceuty (aptekarza) c) dokumenty potwierdzające 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej oraz dyplom specjalizacji d) oświadczenie o podjęciu się funkcji kierownika apteki oraz nie pełnienia funkcji kierownika w innej aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni farmaceutycznej
  • Status zakładu opieki zdrowotnej
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Stronie przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zgody na prowadzenie apteki szpitalnej

Wydanie zgody na prowadzenie apteki szpitalnej

1. Usługa umożliwia wysłanie do właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wniosku o uzyskanie zgody na prowadzenie apteki szpitalnej

2. Zgoda jest udzielana na wniosek kierownika podmiotu leczniczego wykonującego stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w którym ma zostać uruchomiona apteka szpitalna.

3. Kierownik apteki szpitalnej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o zawarciu umowy z innym zakładem opieki zdrowotnej, a także o zamiarze likwidacji apteki szpitalnej, z podaniem przyczyn jej likwidacji.