Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana kierownika apteki ogólnodostępnej/szpitalnej/ działu farmacji szpitalnej/punktu aptecznego/hurtowni farmaceutycznej

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wniosku o zmianę na stanowisku kierownika apteki

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna, osoba prawna, spółka prawa handlowego nie mająca osobowości prawnej, podmiot leczniczy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek, wskazujący:
  - datę zmiany na stanowisku kierownika
  - proponowanego kandydata na stanowisko kierownika
  - przyczynę zmiany na stanowisku kierownika
  - datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.
 • dyplom
 • prawo wykonywania zawodu
  (strony ze wszystkimi wpisami)
 • dyplom specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej
  (jeżeli posiada)
 • świadectwa pracy:
  - w przypadku kandydata na stanowisko kierownika apteki (potwierdzające 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece w przypadku posiadania specjalizacji
  z zakresu farmacji aptecznej) ,
  - w przypadku kandydata na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej (potwierdzające 2-letni staż pracy w aptece),
  - w przypadku kandydata na stanowisko kierownika punktu aptecznego, potwierdzające 3-letni staż pracy w aptece ogólnodostępnej (dotyczy technika farmaceutycznego) lub roczny staż pracy w aptece (dotyczy magistra farmacji)
 • potwierdzenie odbycia stażu aptecznego
  (w przypadku, gdy kandydatem na stanowisko kierownika punktu aptecznego jest technik farmaceutyczny)
 • oryginał oświadczenia o podjęciu się obowiązków kierownika wraz z przebiegiem pracy zawodowej
 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - jeżeli zostało nadane wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za udzielenie pełnomocnictwa.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

17 zł - Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana kierownika apteki ogólnodostępnej/szpitalnej/ działu farmacji szpitalnej/punktu aptecznego/hurtowni farmaceutycznej

Zmiana kierownika apteki ogólnodostępnej/szpitalnej/ działu farmacji szpitalnej/punktu aptecznego/hurtowni farmaceutycznej

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wniosku o zmianę na stanowisku kierownika apteki