Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich

Celem procedury jest umożliwienie podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich przeprowadzania wywołujących skutki prawne badań sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Rzeczypospolitej Polskiej

oraz

poddanie nadzorowi publicznemu funkcjonującemu w Rzeczypospolitej Polskiej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich badających sprawozdania finansowe spółek zarejestrowanych w państwach trzecich, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, lista jest prowadzona w formie elektronicznej i jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Lista obejmuje następujące dane:
1) numer wpisu do rejestru;
2) pełną i skróconą nazwę oraz adres siedziby podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
3) formę organizacyjno-prawną;
4) nazwiska i imiona właścicieli lub wspólników, członków zarządu oraz członków organów nadzorczych;
5) adresy służbowe właścicieli lub wspólników, członków zarządu oraz członków organów nadzorczych;
6) nazwiska, imiona i numery w rejestrze wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych lub z nim powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób;
7) adresy oddziałów podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
8) informację o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w sieci oraz jednostek powiązanych z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych lub też wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne;
9) adres strony internetowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
10) numer w rejestrze nadany podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych przez organ rejestrujący innego państwa oraz nazwę tego organu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Kogo dotyczy  

Wpisowi na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich, prowadzonej przez Komisję Nadzoru Audytowego, podlega:

- podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych z państwa trzeciego (tzn. z państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), który zamierza przeprowadzać lub przeprowadza badanie sprawozdania finansowego spółki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg ten nie dotyczy przypadku, gdy badana spółka jest emitentem wyłącznie dłużnych papierów wartościowych, których wartość nominalna w euro na dzień emisji wynosi na jednostkę co najmniej 50.000 euro lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Przeliczenia na euro dokonuje się według średniego kursu, ustalonego przez Narodowy Bank Polski, na dzień emisji.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich.
  • Załączniki:

    1) urzędowo poświadczony dokument potwierdzający wpis wnioskodawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w państwie trzecim, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;

    2) urzędowo poświadczony dokument potwierdzający, iż większość członków zarządu wnioskodawcy spełnia wymagania dla biegłych rewidentów, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
Czas realizacji  

1 miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Opłaty  

Na podstawie art. 97 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym za wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich pobierana jest opłata w wysokości 2.000 zł.

Tryb odwoławczy  

Wnioskodawcy, któremu odmówiono wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich

Celem procedury jest umożliwienie podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich przeprowadzania wywołujących skutki prawne badań sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Rzeczypospolitej Polskiej

oraz

poddanie nadzorowi publicznemu funkcjonującemu w Rzeczypospolitej Polskiej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich badających sprawozdania finansowe spółek zarejestrowanych w państwach trzecich, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, lista jest prowadzona w formie elektronicznej i jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Lista obejmuje następujące dane:
1) numer wpisu do rejestru;
2) pełną i skróconą nazwę oraz adres siedziby podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
3) formę organizacyjno-prawną;
4) nazwiska i imiona właścicieli lub wspólników, członków zarządu oraz członków organów nadzorczych;
5) adresy służbowe właścicieli lub wspólników, członków zarządu oraz członków organów nadzorczych;
6) nazwiska, imiona i numery w rejestrze wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych lub z nim powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób;
7) adresy oddziałów podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
8) informację o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w sieci oraz jednostek powiązanych z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych lub też wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne;
9) adres strony internetowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
10) numer w rejestrze nadany podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych przez organ rejestrujący innego państwa oraz nazwę tego organu.