Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgoda na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub amunicji

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wraz z załącznikami do Ministerstwa Gospodarki.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Minister do spraw Gospodarki

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo udzielenie zgody na przemieszczanie amunicji przez granicę.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  • Dokument uprawniający do nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego
  • Dowód opłaty za wydanie zgody
  • Kopia deklaracji zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82,00 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji dotyczącej wydania, odmowy albo cofnięcia zgody wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgoda na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub amunicji

Zgoda na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub amunicji

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wraz z załącznikami do Ministerstwa Gospodarki.