Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy.

Świadectwo kierowcy wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy posiadającego licencję wspólnotową na międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Rezultatem procedury jest świadectwo kierowcy wraz z wypisem ze świadectwa kierowcy. Świadectwo kierowcy wydaje się na okres do 5 lat.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Kogo dotyczy  

Świadectwa kierowcy posiadać muszą kierowcy - obywatele państw nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski i wykonują międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy
 • Załączniki:

  1) kserokopia licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy;

  2) zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnieniu przez kierowcę wymagań ustawy.

  3) kserokopia dokumentu tożsamości;

  4) kserokopia prawa jazdy;

  5) kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy.

  6) kserokopia dowodu legalnego zatrudnienia tj. zezwolenia na pracę wydanego przez właściwego wojewodę, oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, karty pobytu bądź karty polaka.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Za wydanie świadectwa kierowcy pobiera się opłatę w wysokości:

- 10 zł gdy wydane jest na okres do 1 roku;

- 15 zł na okres do 2 lat;

- 20 zł na okres do 3 lat;

- 30 zł na okres do 4 lat;

- 40 zł na okres do 5 lat

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania wydania świadectwa kierowcy może odwołać się od tej decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy

Wydanie świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy.

Świadectwo kierowcy wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy posiadającego licencję wspólnotową na międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Rezultatem procedury jest świadectwo kierowcy wraz z wypisem ze świadectwa kierowcy. Świadectwo kierowcy wydaje się na okres do 5 lat.