Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na lokalizację stoiska handlu okrężnego poza targowiskiem lub ogródka gastronomicznego

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację stoiska handlu okrężnego poza targowiskiem lub ogródka gastronomicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o zatwierdzenie lokalizacji stoiska handlu okrężnego lub ogródka gastronomicznego zawierające: opis i rodzaj proponowanej działalności, wielkość planowanego stoiska, przewidywany okres prowadzenia działalności, sposób usuwania odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności
  • Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów informacyjnych (zakres danych określona przez dany Urząd)
  • Stoiska w obrębie pasa drogowego - zezwolenie w formie decyzji administracyjnej na zajęcie odcinka pasa drogowego w celu umieszczenia stoiska handlu okrężnego lub ogródka gastronomicznego
  • Istnieje możliwość żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Dzienna opłata targowa - według prawa lokalnego.Opłata za zajęcie pasa drogowego w przypadku umieszczenia stoiska handlu okrężnego lub ogródka gastronomicznego w obrębie pasa drogowego: zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na lokalizację stoiska handlu okrężnego poza targowiskiem lub ogródka gastronomicznego

Zezwolenie na lokalizację stoiska handlu okrężnego poza targowiskiem lub ogródka gastronomicznego

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację stoiska handlu okrężnego poza targowiskiem lub ogródka gastronomicznego.