Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

Celem procedury jest uzyskanie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.


Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.
 • Załączniki:

  - dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie – wymagany jest oryginał, odpis lub notarialnie potwierdzona kopia

  - kwestionariusz osobowy

  - dokument potwierdzający, że kandydat nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe

  -dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej za pierwszy etap postępowania egzaminacyjnego.
Czas realizacji  

Termin jest każdorazowo wyznaczany przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (dot. uzyskania uprawnień w drodze szkolenia i złożenia egzaminu).

Opłaty  

Opłata za pierwszy etap egzaminu.
160 zł - opłata za sprawdzenie, czy kandydat spełnia formalne wymagania dopuszczenia do egzaminu (opłata za pierwszy etap nie może być wyższa niż 20% wysokości opłaty za cały egzamin).

Opłata za część pisemną
640 zł - Opłata za część pisemną nie może być wyższa niż 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego – dane z GUS-u.Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku
 • lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
 • Uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

  Celem procedury jest uzyskanie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.