Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie Statusu Zakładu Aktywności Zawodowej

Usługa umożliwia złożenie do właściwego wojewody wniosku o przyznanie Statusu Zakładu Aktywności Zawodowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewoda

Kogo dotyczy  

Jednostki utworzonej przez powiat, gminę, fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo, prowadzącej statutową działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jeżeli:
co najmniej 70 % osób zatrudnionych w jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
a) posiadające znaczny stopień niepełnosprawności,
lub
b) posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej - wskaźnik zatrudnienia tych osób nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
  • Dokumenty poświadczające dofinansowanie (ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej
  • Pozytywna opinia starosty
  • Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzająca, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10 zł – opłata skarbowa

Tryb odwoławczy  

Odwołanie należy adresować do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem właściwego wojewody w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przyznanie Statusu Zakładu Aktywności Zawodowej

Przyznanie Statusu Zakładu Aktywności Zawodowej

Usługa umożliwia złożenie do właściwego wojewody wniosku o przyznanie Statusu Zakładu Aktywności Zawodowej