Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ocena zgodności pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów BHP

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych na stanowiskach pracy z wyznaczeniem stref ochronnych. Wniosek można złożyć do Działu Laboratoryjnego Sekcji Badań i Pomiarów w Zakresie Higieny Radiacyjnej ze stanowiskami pracy ds. pomiarów radiacyjnych - Państwowa Inspekcja Sanitarna

Organ właściwy do realizacji usługi  

Laboratorium badawcze posiadające akredytację na wykonywanie pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku pracy

Kogo dotyczy  

Użytkownicy źródeł pól elektromagnetycznych np. jednostki służby zdrowia, zakłady przemysłowe, stacje telefonii komórkowej, energetyka

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 419)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
    Zlecenie, dane techniczne mierzonych źródeł
Czas realizacji  

20-60 dni

Opłaty  

Kwota wyliczana indywidualnie dla każdego klienta

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Sprawozdanie z pomiarów

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji/wykonanie pomiarów.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ocena zgodności pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów BHP

Ocena zgodności pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów BHP

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych na stanowiskach pracy z wyznaczeniem stref ochronnych. Wniosek można złożyć do Działu Laboratoryjnego Sekcji Badań i Pomiarów w Zakresie Higieny Radiacyjnej ze stanowiskami pracy ds. pomiarów radiacyjnych - Państwowa Inspekcja Sanitarna