Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/11/07/3647
07.11.2016
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o przyznanie ulgi osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
N
2016/11/07/3646
07.11.2016
URZĄD GMINY GNOJNIK
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2016/11/07/3645
07.11.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy
T
2016/11/07/3644
07.11.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
T
2016/11/07/3643
07.11.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
T
2016/11/07/3642
07.11.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
T
2016/11/07/3641
07.11.2016
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
Wzór wniosku o wpis do rejestru dla przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych
T
2016/11/07/3640
07.11.2016
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
Wzór wniosku o odstępstwo, o którym mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
T
2016/11/07/3639
07.11.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosek o wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
T
2016/11/07/3638
07.11.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 25