Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
POZNAŃ, UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji samorządowej wniosku o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wybrana instytucja samorządowa realizująca świadczenia na terenie gminy/miasta/powiatu

Nazwa komórki organizacyjnej  

Zespół ds. Świadczeń nr 1 i 2

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
Wymagane dokumenty  
 • Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego wnioskodawcy
 • Skan aktu urodzenia dziecka
 • Orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów
 • Skan dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej
 • Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta z niej z całodobowej opieki
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Dział Obsługi Klienta, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań

Dni i godziny  
 • Środa, 07:30 - 15:00
 • Wtorek, 07:30 - 15:30
 • Poniedziałek, 07:30 - 16:00
 • Piątek, 07:30 - 15:00
 • Czwartek, 07:30 - 15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dniu od dnia doręczenie decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Decyzja

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego 3.Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia

  Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.poznan.pl

  Telefon   616463344
  Fax   618784811
  Słowa kluczowe   Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  Podobne usługi  

  Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji samorządowej wniosku o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.