Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • W przypadku gdy osoba pobiera w tutejszym ośrodku zasiłek rodzinny na dziecko należy dodatkowo przedłożyć: • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop został udzielony • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego • zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, w przypadku umieszczenia w nim dziecka, o niekorzystaniu w nim z całodobowej opieki • zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych
 • W przypadku gdy osoba nie pobiera w tutejszym ośrodku zasiłku rodzinnego na dziecko należy przedłożyć: • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego • oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop został udzielony • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego • zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych • akt urodzenia dziecka (nie jest istotna data wydania dokumentu) • dowód osobisty (kopia dokumentu robiona jest na miejscu przez pracownika) • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. • numer konta bankowego.
Czas realizacji  

Załatwienie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Decyzja zostanie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

  Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.