Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1335 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (uzupełnienie wniosku o podpis zarządcy)
 • Deklaracja o dochodach netto z trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • Tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, umowa najmu)
 • Dokumenty potwierdzające dochody, (np. decyzja o przyznaniu emerytury/renty, zaświadczenie z zakładu pracy), wszystkich członków gospodarstwa domowego, a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy).
 • Informacja zarządcy budynku lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny (wydatki ponoszone w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku).
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni za pośrednictwem organu wydającego decyzję

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie dodatku mieszkaniowego poprzez wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów, 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przyznanie dodatku mieszkaniowego

  Przyznanie dodatku mieszkaniowego

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.