Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony i potwierdzony przez zarządcę domu wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • Deklaracja o dochodach brutto z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 • Tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny)
 • Dokument dotyczący powierzchni użytkowej (w tym pokoi i kuchni) i wyposażenia technicznego budynku
 • Dokumenty potwierdzające dochody, np. odcinki renty lub emerytury, zaświadczenie z zakładu pracy, wszystkich członków gospodarstwa domowego, a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
 • Dokumenty potwierdzające wydatki na mieszkanie (opłaty czynszowe, karta wymiaru czynszu)
 • Ostatni rachunek za energię elektryczna
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni za pośrednictwem organu wydającego decyzję

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.