Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (uzupełnienie wniosku o podpis zarządcy)
 • Deklaracja o dochodach netto z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 • Tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, umowa najmu)
 • Dokument dotyczący powierzchni użytkowej (w tym pokoi i kuchni) i wyposażenia technicznego budynku
 • Dokumenty potwierdzające dochody, np. odcinki renty lub emerytury, zaświadczenie z zakładu pracy, wszystkich członków gospodarstwa domowego, a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
 • Dokumenty potwierdzające wydatki na mieszkanie (opłaty czynszowe, karta wymiaru czynszu) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni za pośrednictwem organu wydającego decyzję

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przyznanie dodatku mieszkaniowego

  Przyznanie dodatku mieszkaniowego

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.