Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Stypendium szkolne

1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stypendium szkolne.
2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
3.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
- uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
- słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o stypendium szkolne.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:
 • 1. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy uczeń ukończył 18 rok życia),
 • 2. Dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku: - z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie lub oświadczenia, - z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie, - z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – decyzja organu emerytalnego, - z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – oświadczenie, o zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów,
 • 3. Dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej: - działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej, - działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego (w tym karta podatkowa) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub dowody opłat składek,
 • 4. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty,
 • 5. W przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy – zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń,
 • 6. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • 7. Pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,
 • 8. Dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych,
 • 9. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
 • Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego organ może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
 • Formularz wniosku o ustalenie prawa do stypendium szkolnego
Czas realizacji  

Wniosek o stypendium szkolne rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu miasta/gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja w sprawie przyznania stypendium szkolnego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja, 3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium szkolnego

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Stypendium szkolne
  Podobne usługi  

  Stypendium szkolne

  1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stypendium szkolne.
  2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
  3.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
  - uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
  - słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego