Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Usługi elektroniczne dla osób pobierających świadczenia krótkoterminowe - zasiłki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ZUS

Usługi elektroniczne dla osób pobierających świadczenia krótkoterminowe z ZUS (tj. zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek pogrzebowy), świadczone są za pośrednictwem Nowego Portalu Informacyjnego, stanowiącego element Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl.
ZUS zamieszcza w NPI treści ogólnodostępne, dedykowane dla wszystkich Usługobiorców oraz treści dostępne dla Usługobiorców zarejestrowanych. Rejestracja i zaufanie Profilu PUE umożliwia zapoznanie się z danymi zasiłkobiorcy zgromadzonymi w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS).
W ramach tych usług udostępniane są dane m. in.:
• identyfikacyjne i adresowe zasiłkobiorcy,
• o uprawnieniach do zasiłków,
• wypłatach i zwrotach oraz nadpłatach i potrąceniach związanych z zasiłkami.

Przykładowo:

1. Ubezpieczony, któremu zasiłek chorobowy wypłacił ZUS, może sprawdzić poprawność swoich danych identyfikacyjnych i adresowych.

2. Ubezpieczony, któremu zasiłek chorobowy wypłacił ZUS może sprawdzić okres wypłaty, kwotę świadczenia i adres/numer rachunku bankowego, na który ZUS dokonał wypłaty zasiłku.

W przypadku wątpliwości dotyczących informacji udostępnionych poprzez tę usługę elektroniczną albo w innej sytuacji wymagającej osobistej obecności w ZUS zasiłkobiorca może zarezerwować termin wizyty w wybranej Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS. Może również skorzystać z usługi wysyłania dokumentów, sporządzając i wysyłając w formie elektronicznej np. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach/świadczeniach (za okresy miesięczne/roczne), Wniosek o: zmianę danych adresowych/nazwiska/ imienia/wypłatę świadczenia na rachunek bankowy/zmianę rachunku bankowego/wypłatę świadczenia osoby zamieszkałej za granicą, itd.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes ZUS

Kogo dotyczy  

Ubezpieczonych pobierających świadczenia krótkoterminowe,
osób pobierających świadczenia po ustaniu okresu ubezpieczenia.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Korzystanie ze spersonalizowanych usług elektronicznych wymaga od użytkownika NPI posiadania profilu PUE.

    Rejestracja profilu polega na wypełnieniu formularza elektronicznego. Zaufanie profilu polega na zweryfikowaniu tożsamości użytkownika poprzez wylegitymowanie się dowodem osobistym lub paszportem podczas jednorazowej wizyty w ZUS albo elektronicznie przy użyciu ważnego profilu zaufanego ePUAP ewentualnie ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

    Każdorazowe logowanie do portalu w celu skorzystania ze spersonalizowanych usług elektronicznych wymaga użycia loginu i hasła PUE (login użytkownik otrzymuje podczas rejestracji, a następnie ustala hasło), albo certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
Czas realizacji  

Dostępne bezpośrednio informacje dotyczą ostatnich 12 miesięcy. Można również zamówić dane archiwalne, które są dostarczane elektronicznie w ciągu 48 godzin i dostępne przez 30 dni, a następnie usuwane.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Reklamacje dotyczące niewykonania Usługi lub nienależytego wykonania Usługi mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z regulaminem Nowego Portalu Informacyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Świadczenie usług elektronicznych dla osób pobierających świadczenia krótkoterminowe - zasiłki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ZUS

Etapy realizacji usługi  

1. Zalogowanie się do systemu. 2. Odnalezienie właściwej usługi. 3. Przesłanie wniosku. 4. Weryfikacja wniosku. 5. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Usługi elektroniczne dla osób pobierających świadczenia krótkoterminowe - zasiłki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ZUS

Usługi elektroniczne dla osób pobierających świadczenia krótkoterminowe - zasiłki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ZUS

Usługi elektroniczne dla osób pobierających świadczenia krótkoterminowe z ZUS (tj. zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek pogrzebowy), świadczone są za pośrednictwem Nowego Portalu Informacyjnego, stanowiącego element Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl.
ZUS zamieszcza w NPI treści ogólnodostępne, dedykowane dla wszystkich Usługobiorców oraz treści dostępne dla Usługobiorców zarejestrowanych. Rejestracja i zaufanie Profilu PUE umożliwia zapoznanie się z danymi zasiłkobiorcy zgromadzonymi w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS).
W ramach tych usług udostępniane są dane m. in.:
• identyfikacyjne i adresowe zasiłkobiorcy,
• o uprawnieniach do zasiłków,
• wypłatach i zwrotach oraz nadpłatach i potrąceniach związanych z zasiłkami.

Przykładowo:

1. Ubezpieczony, któremu zasiłek chorobowy wypłacił ZUS, może sprawdzić poprawność swoich danych identyfikacyjnych i adresowych.

2. Ubezpieczony, któremu zasiłek chorobowy wypłacił ZUS może sprawdzić okres wypłaty, kwotę świadczenia i adres/numer rachunku bankowego, na który ZUS dokonał wypłaty zasiłku.

W przypadku wątpliwości dotyczących informacji udostępnionych poprzez tę usługę elektroniczną albo w innej sytuacji wymagającej osobistej obecności w ZUS zasiłkobiorca może zarezerwować termin wizyty w wybranej Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS. Może również skorzystać z usługi wysyłania dokumentów, sporządzając i wysyłając w formie elektronicznej np. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach/świadczeniach (za okresy miesięczne/roczne), Wniosek o: zmianę danych adresowych/nazwiska/ imienia/wypłatę świadczenia na rachunek bankowy/zmianę rachunku bankowego/wypłatę świadczenia osoby zamieszkałej za granicą, itd.