Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Samorządowej wniosku o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 323 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1340 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r., poz. 1481)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego wnioskodawcy
 • Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego wnioskodawcy oraz członków rodziny
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Uzupełniony i zeskanowany wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • Oświadczenie o posiadaniu lub nie 25 letniego okresu ubezpieczenia
 • Skan dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej
 • Świadectwa pracy oraz inne dokumenty potwierdzające okresy zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych
 • Dokumenty potwierdzające uzysk/utratę dochodu
Czas realizacji  

bez zbędnej zwłoki, 1 miesiąc lub 2 miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego 3.Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   specjalny zasiłek opiekuńczy

  Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Samorządowej wniosku o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego