Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji samorządowej wniosku o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wybrana instytucja samorządowa realizująca świadczenia na terenie gminy/miasta/powiatu

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1340 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r., poz. 1481)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 323 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • Kwestionariusz Rp - 6 oraz skompletowana dokumentacja o przebiegu zatrudnienia wraz z dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia w ostatnim miejscu pracy
 • Orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka
 • Skan dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej
 • Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta z niej z całodobowej opieki
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dniu od dnia doręczenie decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego 3. Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  Podobne usługi  

  Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji samorządowej wniosku o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.