Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • W przypadku gdy osoba pobiera w tutejszym ośrodku zasiłek rodzinny na dziecko należy dodatkowo przedłożyć: • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, • akt urodzenia dziecka (nie jest istotna data wydania dokumentu).
  • W przypadku gdy osoba nie pobiera w tutejszym ośrodku zasiłku rodzinnego na dziecko należy przedłożyć: • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego • oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy • akt urodzenia dziecka (nie jest istotna data wystawienia dokumentu) • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (nie jest istotna data wydania dokumentu), • numer konta bankowego • dowód osobisty (kopia dokumentu robiona jest na miejscu przez pracownika). • zaświadczenie lekarskie - potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
Czas realizacji  

Załatwienie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Decyzja zostanie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem (tel. 47-22-041)

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
Podobne usługi  

Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.