Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Samorządowej wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wybrana instytucja samorządowa realizująca świadczenia na terenie gminy/miasta/powiatu

Kogo dotyczy  

Osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego: - obywatele RP,- cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG, - cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski, posiadający status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce i zamieszkujący tu wraz z członkami rodziny.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1340)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r., poz. 1481)
Wymagane dokumenty  
 • Skan aktu urodzenia dziecka
 • Skan dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej
 • Uwierzytelniona kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • Uzupełniony i zeskanowany wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
 • Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne
 • Dokumenty potwierdzające uzyskanie/utratę dochodu
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego 3.Wydanie decyzji oraz wypłata

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

  Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Samorządowej wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.