Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zamiana nieruchomości z gminą

Realizacja wniosku o zamianę nieruchomości z gminą

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Wnioskodawca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  1. Wniosek z podaniem danych wnioskodawcy, nr telefonu, e-mail, wskazanie numeru działki, obrębu, powierzchni i księgi wieczystej. W przypadku składania wniosku przez osobę prawną należy podać nazwę firmy, adres siedziby oraz dołączyć aktualną treść lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i dokumenty potwierdzające tożsamość osób mogących reprezentować firmę. 2. Mapa z zaznaczonym terenem będącym przedmiotem wniosku. 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis). 4. W przypadku osób fizycznych wymagane jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Czas realizacji  

1. Przedmiotowe sprawy mają charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy Urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od ilości spraw, posiadanych środków finansowych, stanu prawnego nieruchomości oraz konieczności wykonania prac geodezyjnych, wycen nieruchomości. 2. Postępowanie kończy się zawarciem aktu notarialnego przed notariuszem.

Opłaty  

1. Od wniosku nie pobiera się opłat skarbowych. 2. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. 3. Koszty umowy notarialnej ponoszone są według uzgodnienia stron umowy.

Tryb odwoławczy  

Tryb odwoławczy nie występuje.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku o zamianę nieruchomości z gminą

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Zamiana nieruchomości.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zamiana nieruchomości
 • nieruchomość
 • Zamiana nieruchomości z gminą

  Realizacja wniosku o zamianę nieruchomości z gminą