Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze zdegradowanym lub na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie informacji (zaświadczenia) o położeniu działki na obszarze zdegradowanym / na obszarze rewitalizacji / w specjalnej strefie rewitalizacji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt (burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne, prawne i instytucje

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • W przypadku osoby prawnej wypis z krajowego rejestru sądowego, upoważnienie, pełnomocnictwo
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Wydanie zaświadczenia na wniosek wymaga uiszenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłata skarbowa pobierana jest od wszystkich zaświadczanych faktów. Z opłaty skarbowej zwolnione wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego tj. dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu użytkowania na budynek mieszkalny. Opłata skarbowa podlega zwrotowi od wydania zaświadczenia – jeżeli mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie wydano zaświadczenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat od końca roku, w którym dokonano opłaty.

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuję w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Oznacza to, iż w przypadku odmowy wydania zaświadczenia wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie zaświadczenia lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić, w koniecznym zakresie, postępowanie wyjaśniające.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wniosek o wydanie informacji (zaświadczenia) o położeniu działki na obszarze zdegradowanym / na obszarze rewitalizacji / w specjalnej strefie rewitalizacji

  Wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze zdegradowanym lub na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie informacji (zaświadczenia) o położeniu działki na obszarze zdegradowanym / na obszarze rewitalizacji / w specjalnej strefie rewitalizacji