Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalenie opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości

Przed zbyciem swojej nieruchomości poznasz wysokość obciążeń, jakie mogą być na Ciebie nałożone przez gminę w związku z jej sprzedażą.
Opłata planistyczna jest należnością, jaka gmina pobiera w przypadku kiedy w związku z uchwaleniem planu miejscowego wartość nieruchomości wzrasta, a właściciel dokonuje zbycia takiej nieruchomości w terminie 5 lat od daty kiedy ustalenia danego planu miejscowego (bądź jego zmiany), stały się obowiązujące.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt/Burmistrz/Prezydent

Kogo dotyczy  

Jeżeli planujesz zbyć swoją nieruchomość, a jest ona położona na obszarze, na którym w ciągu ostatnich pięciu lat gmina uchwaliła bądź zmieniła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – możesz wystąpić do Prezydenta z wnioskiem o ustalenie w drodze decyzji wysokości opłaty planistycznej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o ustalenie opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości, zawierający: 1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania/siedziby firmy 2. nr telefonu do kontaktu 3. dane nieruchomości (numer geodezyjny działki, powierzchni, numer księgi wieczystej)  Pobierz
Czas realizacji  

bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

• 10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji • koszt postępowania – sporządzenie operatu szacunkowego kwota ta corocznie może ulec zmianie, • 17 zł – opłata skarbowa w przypadku złożenia ewentualnego dokumentu pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy  

Jeśli nie jesteś zadowolony z ustaleń decyzji, przysługuje ci prawo wniesienia odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Prawo do odwołania przysługuje również innym stronom postępowania.

Rezultat realizacji usługi  

Ustalenie opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Wydanie zawiadomienie o wszczęciu postępowania. 3. Sporządzenie sporządzenie operatu szacunkowego określającego wysokość potencjalnej opłaty planistycznej. 4. Przygotowywanie zawiadomienia o zakończeniu postępowania, w którym zawarta zostaje oszacowana wartość. 5. Wydanie decyzja administracyjnej ustalającej wysokość opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości kończy postępowanie. Wnioskodawca jest stroną postępowania i uczestniczy w nim na każdym etapie. Z chwilą kiedy właściciel zbędzie swoją nieruchomość, do urzędu dostarczany jest wypis aktu notarialnego. Wtedy organ wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty planistycznej. Jeżeli zbycie nastąpi w terminie 12 miesięcy od daty sporządzonego uprzednio na wniosek właściciela operatu szacunkowego, ustalona zostanie w drodze decyzji wysokość jednorazowej opłaty planistycznej, na podstawie tego operatu szacunkowego. Jeśli do zbycia dojdzie po tym terminie zostanie zlecone potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego (autora tego opracowania). W sytuacji niepotwierdzenia aktualności operatu szacunkowego zostanie zlecone wykonanie nowego operatu szacunkowego, który będzie podstawą do ustalenia nowej wysokości jednorazowej opłaty planistycznej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • opłata planistyczna
 • renta planistyczna
 • Ustalenie opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości

  Przed zbyciem swojej nieruchomości poznasz wysokość obciążeń, jakie mogą być na Ciebie nałożone przez gminę w związku z jej sprzedażą.
  Opłata planistyczna jest należnością, jaka gmina pobiera w przypadku kiedy w związku z uchwaleniem planu miejscowego wartość nieruchomości wzrasta, a właściciel dokonuje zbycia takiej nieruchomości w terminie 5 lat od daty kiedy ustalenia danego planu miejscowego (bądź jego zmiany), stały się obowiązujące.