Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nabycie z mocy prawa, przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, pozostających w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a nie stanowiących ich własności (art. 73 P.w.u.r.a.p.).

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji w sytuacji, gdy potwierdza ona zmiany właścicielskie nieruchomości w trybie art. 73 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, który reguluje nabycie prawa własności nieruchomości zajętej 31 grudnia 1998 r. pod drogę publiczną na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego następuje z mocy samego prawa 1 stycznia 1999 r.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa (jako zarządcy dróg).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek
  • wypis i wyrys z Rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków dla wnioskowanej nieruchomości (aktualny oraz na 31.12.1998 r.)
  • kopia dziennika urzędowego, w którym opublikowano akt normatywny wskazujący o zaliczeniu przed 31.12.1998 r., danej drogi do kategorii dróg publicznych, wraz z dostępnymi załącznikami obrazującymi przebieg drogi
  • dokumentacja geodezyjna obrazująca ustalenie przebiegu granic pasa drogowego w dacie 31.12.1998 r.), w przypadku gdy pod drogę została zajęta cześć nieruchomości należy przedłożyć dokumentację geodezyjną zawierającą podział działki w zakresie zajęcia pod drogę w dacie 31.12.1998 r.
  • oświadczenie osoby upoważnionej do wydawania oświadczeń, czy wnioskowana nieruchomość była zajęta w całości lub w części w dniu 31.12.1998 r., pod drogę powiatową, zgodnie z dyspozycją art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm)
  • dowody na potwierdzenie władania nieruchomością zajętą pod drogę
Czas realizacji  

2 miesiące od zgromadzenia kompletnej dokumentacji

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję/postanowienie, w terminie 14 dni (jeśli dotyczy to decyzji) 7 dni (jeżeli dotyczy to postanowienia) od dnia doręczenia decyzji/postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Skarb Państwa jednostki samorządu terytorialnego prawo własności nieruchomości zajęcia drogi publiczne
Podobne usługi  

Nabycie z mocy prawa, przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, pozostających w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a nie stanowiących ich własności (art. 73 P.w.u.r.a.p.).

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji w sytuacji, gdy potwierdza ona zmiany właścicielskie nieruchomości w trybie art. 73 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, który reguluje nabycie prawa własności nieruchomości zajętej 31 grudnia 1998 r. pod drogę publiczną na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego następuje z mocy samego prawa 1 stycznia 1999 r.