Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nabycie z mocy prawa, przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, pozostających w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a nie stanowiących ich własności (art. 73 P.w.u.r.a.p.).

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji w sytuacji, gdy potwierdza ona zmiany właścicielskie nieruchomości w trybie art. 73 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, który reguluje nabycie prawa własności nieruchomości zajętej 31 grudnia 1998 r. pod drogę publiczną na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego następuje z mocy samego prawa 1 stycznia 1999 r.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa (jako zarządcy dróg).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek
 • wypis i wyrys z Rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków dla wnioskowanej nieruchomości (aktualny oraz na 31.12.1998 r.)
 • kopia dziennika urzędowego, w którym opublikowano akt normatywny wskazujący o zaliczeniu przed 31.12.1998 r., danej drogi do kategorii dróg publicznych, wraz z dostępnymi załącznikami obrazującymi przebieg drogi
 • dokumentacja geodezyjna obrazująca ustalenie przebiegu granic pasa drogowego w dacie 31.12.1998 r.), w przypadku gdy pod drogę została zajęta cześć nieruchomości należy przedłożyć dokumentację geodezyjną zawierającą podział działki w zakresie zajęcia pod drogę w dacie 31.12.1998 r.
 • oświadczenie osoby upoważnionej do wydawania oświadczeń, czy wnioskowana nieruchomość była zajęta w całości lub w części w dniu 31.12.1998 r., pod drogę powiatową, zgodnie z dyspozycją art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm)
 • dowody na potwierdzenie władania nieruchomością zajętą pod drogę
Czas realizacji  

2 miesiące od zgromadzenia kompletnej dokumentacji

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję/postanowienie, w terminie 14 dni (jeśli dotyczy to decyzji) 7 dni (jeżeli dotyczy to postanowienia) od dnia doręczenia decyzji/postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Nabycie z mocy prawa
 • przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
 • pozostających w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
 • a nie stanowiących ich własności (art. 73 P.w.u.r.a.p.).
 • Podobne usługi  

  Nabycie z mocy prawa, przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, pozostających w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a nie stanowiących ich własności (art. 73 P.w.u.r.a.p.).

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji w sytuacji, gdy potwierdza ona zmiany właścicielskie nieruchomości w trybie art. 73 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, który reguluje nabycie prawa własności nieruchomości zajętej 31 grudnia 1998 r. pod drogę publiczną na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego następuje z mocy samego prawa 1 stycznia 1999 r.