Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o kupno nieruchomości Skarbu Państwa i stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego w trybie bezprzetargowym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoby lub podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości, o których mowa w Ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o nabycie nieruchomości składa się przed upływem terminu określonego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste . Wykaz taki wywieszany jest na okres 21 dni w siedzibie Starostwa , a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, także na stronie internetowej www.parczew.pl
  • Dokumenty potwierdzające , że przysługuje osobie roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów
  • Odpis z księgi wieczystej wówczas gdy wnioskodawca jest poprzednim właścicielem lub spadkobiercą nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r.
  • Umowa najmu na lokal mieszkalny, gdy wnioskodawca jest najemcą lokalu, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony
Czas realizacji  

Zgodnie z KPC termin nie jest określony

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Brak odwołania chyba, że w przypadku uzyskania odmowy, żądanie realizacji roszczenia można skierować na drogę sadową

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o kupno nieruchomości Skarbu Państwa i stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego w trybie bezprzetargowym

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   nabycie nieruchomości tryb bezprzetargowy

Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o kupno nieruchomości Skarbu Państwa i stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego w trybie bezprzetargowym.