Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wywłaszczenie nieruchomości, F- GN.III.7221/04
  • Dokumenty z przebiegu rokowań
  • Wypis i wyrys z planu miejscowego , a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzająca ten podział , jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości
  • Pełny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie prawnym jaki wynika ze zbioru dokumentów
  • W razie braku dokumentów , o których mowa w pkt. 4 , zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające , że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów
  • Wypis i wyrys z katastru nieruchomości (operatu ewidencji gruntów)
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję/postanowienie, w terminie 14 dni (jeśli dotyczy to decyzji) 7 dni (jeżeli dotyczy to postanowienia) od dnia doręczenia decyzji/postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   wywłaszczenie nieruchomości Skarb Państwa jednostki samorządu terytorialnego

Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego