Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nabycie z mocy prawa, przez jednostki samorządu terytorialnego, które rozpoczęły swą działalność z dniem 1 stycznia 1999 r. (tj. powiaty i województwo samorządowe) prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, pozostających w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, a nie stanowiących ich własności (art. 60 w związku z art. 103 P.w.u.r.a.p.).

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji w sytuacji, gdy potwierdza ona zmiany właścicielskie nieruchomości w trybie art. 60 w związku z art. 103 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, który reguluje nabycie prawa własności nieruchomości zajętej 31 grudnia 1998 r. pod drogę publiczną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z mocy samego prawa 1 stycznia 1999 r.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwa jednostka samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa (jako zarządcy dróg).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek
  • wypis i wyrys z Rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków dla wnioskowanej nieruchomości (aktualny oraz na 31.12.1998 r.)
  • kopia Rozporządzenia Ministra Komunikacji wskazującego o zaliczeniu przed 31.12.1998 r., danej drogi do kategorii dróg publicznych, wraz z dostępnymi załącznikami obrazującymi przebieg drogi
  • karta inwentaryzacyjna nieruchomości sporządzona według wzoru zawartego w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz.U. z 1999 r. nr 13, poz. 144)
  • dokumentacja geodezyjna obrazująca ustalenie przebiegu granic pasa drogowego w dacie 31.12.1998 r.), w przypadku gdy pod drogę została zajęta cześć nieruchomości należy przedłożyć dokumentację geodezyjną zawierającą podział działki w zakresie zajęcia pod drogę w dacie 31.12.1998 r.
  • oświadczenie osoby upoważnionej do wydawania oświadczeń, czy wnioskowana nieruchomość była zajęta w całości lub w części w dniu 31.12.1998 r., pod drogę publiczną (wojewódzką lub krajową), zgodnie z dyspozycją art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
  • dowody na potwierdzenie władania nieruchomością zajętą pod drogę
Czas realizacji  

2 miesiące od zgromadzenia kompletnej dokumentacji.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję/postanowienie, w terminie 14 dni (jeśli dotyczy to decyzji) 7 dni (jeżeli dotyczy to postanowienia) od dnia doręczenia decyzji/postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   jednostki samorządu terytorialnego Skarb Państwa prawa własności nieruchomości zajęcie drogi publiczne
Podobne usługi  

Nabycie z mocy prawa, przez jednostki samorządu terytorialnego, które rozpoczęły swą działalność z dniem 1 stycznia 1999 r. (tj. powiaty i województwo samorządowe) prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, pozostających w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, a nie stanowiących ich własności (art. 60 w związku z art. 103 P.w.u.r.a.p.).

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji w sytuacji, gdy potwierdza ona zmiany właścicielskie nieruchomości w trybie art. 60 w związku z art. 103 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, który reguluje nabycie prawa własności nieruchomości zajętej 31 grudnia 1998 r. pod drogę publiczną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z mocy samego prawa 1 stycznia 1999 r.