Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie zbioru danych z Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów (EMUiA)

usługa umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie baz danych adresowych EMUiA

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Wszystkich zainteresowanych (obywatele, przedsiębiorcy, studenci, naukowcy, organy administracji publicznej itd.)

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 214)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 307)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 29)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2514)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy EMUiA
 • W przypadku uzyskania danych osobowych wniosek powinien zawierać podstawę prawna upoważniającą do ich pozyskania lub wiarygodne uzasadnienie potrzeby ich pozyskania,
Czas realizacji  

Niezwłocznie po wpłynięciu i akceptacji wniosku

Opłaty  

Realizacja wniosku podlega opłacie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tryb odwoławczy  

Od zezwolenia przysługuje stronom odwołanie do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie zbioru danych z Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów (EMUiA)

Etapy realizacji usługi  

1) Złożenie wniosku 2) Weryfikacja wniosku 3) Udostępnienie bazy danych EMUiA

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • EMUiA
 • punkt adresowy
 • ewidencja miejscowości ulic i adresów
 • dane adresowe
 • Udostępnienie zbioru danych z Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów (EMUiA)

  usługa umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie baz danych adresowych EMUiA