Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA POZNANIA
URZĄD MIASTA POZNANIA
POZNAŃ, PL. KOLEGIACKI 17
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy, ale już 7 osób zgłosiło na nią zapotrzebowanie.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Najem lokalu mieszkalnego w ramach programu: POZnań - i zamieszkaj

Usługa umożliwia złożenie wniosku o najem lokalu mieszkalnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Miasto Poznań

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego, których średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku jest wyższy niż dolny limit dochodowy i jednocześnie nie przekracza górnego limitu dochodowego oraz które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego na terenie miasta Poznania, a w przypadku posiadania takiego tytułu złożą oświadczenie, iż do dnia podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego wyzbędą się posiadanego tytułu prawnego

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (z późn. zm.) (Dz. U. z 2024 r., poz. 506 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. (z późn. zm.) (Dz. U. z 2024 r., poz. 304 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (z późn. zm.) (Dz. U. z 2024 r., poz. 527 z późn. zm.)
 • Uchwała nr XLII/736/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu „POZnań - i zamieszkaj” oraz określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach programu, objętych możliwością stosowania dopłat do czynszu (z późn. zm.) Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 1614 ttps://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xlii-736-viii-2021-z-dnia-2021-02-16,83664/
 • Uchwała nr XLII/737/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia spółce Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. realizacji programu mieszkaniowego "POZnań - i zamieszkaj" jako usługi świadczącej w ogólnym interesie gospodarczym (z późn. zm.) https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xlii-737-viii-2021-z-dnia-2021-02-16,83665/
 • Zarządzenie nr 327/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o najem lokalu mieszkalnego w ramach programu "POZnań - i zamieszkaj" oraz zatwierdzenia Regulaminu dotyczącego zasad najmu i partycypowania w kosztach budowy lokali mieszkalnych spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. wybudowanych w ramach programu "POZnań - i zamieszkaj" https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/327-2024-p,NT0019C82A/
 • Zarządzenie nr 764/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. zatwierdzenia wniosków osób ubiegających się o udział w programie "POZnań - i zamieszkaj" i utworzenia listy najemców (z późn. zm.) https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/764-2021-p,NT00176756/
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony wniosek i odpowiednie dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w programie „POZnań - i zamieszkaj”
Czas realizacji  

Do czasu dokonania ostatecznej oceny wniosków o najem lokalu mieszkalnego oraz utworzenia listy najemców przez Komisję powołaną zarządzeniem nr 764/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 października 2021 r. (z późn. zm.)

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Wnioskodawca, którego wniosek nie spełnia warunków udziału w programie „POZnań - i zamieszkaj” otrzymuje informację o niezakwalifikowaniu się do programu. W takim przypadku ma możliwość wniesienia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o niezakwalifikowaniu się do programu „POZnań - i zamieszkaj”

Rezultat realizacji usługi  

Wpisanie na listę najemców

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów 2. Ocena wniosków według kryteriów programu 3. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • najem mieszkania
 • ptbs
 • program mieszkaniowy w poznaniu
 • program mieszkaniowy ptbs
 • program mieszkaniowy miasto poznań
 • program mieszkaniowy
 • poznań i zamieszkaj
 • mieszkanie z dopłatą do czynszu
 • mieszkania w poznaniu
 • mieszkania tbs
 • mieszkania ptbs
 • dopłata do czynszu
 • Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
 • POZnań - i zamieszkaj-
 • Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy, ale już 7 osób zgłosiło na nią zapotrzebowanie.

  Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

  Najem lokalu mieszkalnego w ramach programu: POZnań - i zamieszkaj

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o najem lokalu mieszkalnego