Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA OLSZTYNA
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się wydanie decyzji w sprawie ulg podatkowych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. Formularz wniosku o umorzenie zaległości podatkowej (w ramach pomocy „de minimis”) – F-FB.3114-1/1 LUB
  • 2. Formularz wniosku o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (w ramach pomocy „de minimis”) – F-FB.3114-1/2 LUB
  • 3. Formularz wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę na raty (w ramach pomocy „de minimis”) – F-FB.3114-1/3 LUB
  • 4. Formularz wniosku o odroczenie terminu płatności podatku (w ramach pomocy „de minimis”) – F-FB.3114-1/4 LUB
  • 5. Formularz wniosku o rozłożenie zapłaty podatku na raty (w ramach pomocy „de minimis”) – F-FB.3114-1/5
  • 1. Oświadczenie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym) w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi podatkowej – formularz oświadczenia można otrzymać w Wydziale Finansowym (osoby fizyczne)
  • 2. Dokumenty potwierdzające dane zawarte w oświadczeniu.
  • 3. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (osoby prawne)
  • 4. Zaświadczenia o pomocy „de minimis”, jakie podmiot ubiegający się o pomoc „de minimis” otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.
  • 5. Informacja o pomocy publicznej „de minimis” otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie ulgi podatkowej dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

1. Złożenie przedmiotowego wniosku nie powoduje wstrzymania postępowania egzekucyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 17.06.1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., Nr 1015 ze zm.).

2. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć:
- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa/prokury. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP). Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie, w tym składanych w formie dokumentów elektronicznych.
- dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury (albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty) nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
W przypadku nie załączenia wymaganych dokumentów do wniosku, organ administracji publicznej wezwie do uzupełnienia wniosku poprzez ich przedłożenie.

BIP  

http://umolsztyn.bip.gov.pl

Telefon   895273111
Fax  
Słowa kluczowe   Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą
Podobne usługi  

Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.