Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie ulgi w zapłacie należności cywilnoprawnych wobec Skarbu Państwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku w postaci elektronicznej dotyczącego ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym dla
• osób fizycznych ,
• osób fizycznych prowadząca działalność gospodarczą,
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    brak
Czas realizacji  

Zobowiązania podatkowe: sprawy z wniosków o udzielanie ulg załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Wrocław: wszystkie sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym: sprawy z wniosków o udzielanie ulg załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty  

Zobowiązania podatkowe: w zależności od decyzji organu podatkowego - opłata prolongacyjna

Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny : brak opłaty,

Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym: opłata skarbowa – 10 zł (opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o udzielenie ulgi).

Tryb odwoławczy  

Zobowiązania podatkowe: zgodnie z art. 220 Ordynacji podatkowej od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie.
Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Wrocław: brak trybu odwoławczego.
Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym: zgodnie z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie odwołanie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udzielenie ulgi w zapłacie należności cywilnoprawnych wobec Skarbu Państwa

Udzielenie ulgi w zapłacie należności cywilnoprawnych wobec Skarbu Państwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku w postaci elektronicznej dotyczącego ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.