Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie ulgi w zapłacie należności cywilnoprawnych wobec Skarbu Państwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku w postaci elektronicznej dotyczącego ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym dla
• osób fizycznych ,
• osób fizycznych prowadząca działalność gospodarczą,
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651)
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Komisji WE nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. U. UE L 337/35 z dnia 21 grudnia 2007 r.),<br/><br/>Rozporządzenie Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.),<br/><br/>Uchwała nr XIX/387/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Wrocław.<br/><br/>Uchwała Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych (ze zm.);<br/><br/>
Wymagane dokumenty  
    brak
Czas realizacji  

Zobowiązania podatkowe: sprawy z wniosków o udzielanie ulg załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Wrocław: wszystkie sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym: sprawy z wniosków o udzielanie ulg załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty  

Zobowiązania podatkowe: w zależności od decyzji organu podatkowego - opłata prolongacyjna

Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny : brak opłaty,

Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym: opłata skarbowa – 10 zł (opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o udzielenie ulgi).

Tryb odwoławczy  

Zobowiązania podatkowe: zgodnie z art. 220 Ordynacji podatkowej od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie.
Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Wrocław: brak trybu odwoławczego.
Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym: zgodnie z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie odwołanie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udzielenie ulgi w zapłacie należności cywilnoprawnych wobec Skarbu Państwa

Udzielenie ulgi w zapłacie należności cywilnoprawnych wobec Skarbu Państwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku w postaci elektronicznej dotyczącego ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.