Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ubieganie się przedsiębiorców o udzielenie ulgi w płatnościach w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny objętych pomocą de minimis

Usługa umożliwia złożenie wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
Organem właściwym di rozpatrzenia wyżej wymienionego wniosku jest Prezydent Miasta.
Wyżej wymienione zobowiązania mogę być umarzane, odraczane lub rozkładane na raty w sytuacjach gdy zachodzi przesłanka ważnego interesu dłużnika lub ważnego interesu publicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - Dz. U. Nr 53, poz. ze zm.
 • Kserokopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 • Kserokopię sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych.
 • Przedstawienie sytuacji ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis - oświadczenie majątkowe.
 • Dokument udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione.
Czas realizacji  

14-30 dni, sprawy szczególnie skomplikowany - do 60 dni.

Opłaty  

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa należna jest opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy  

nie występuje

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Ubieganie się przedsiębiorców o udzielenie ulgi w płatnościach w postaci umorzenia
 • odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny objętych pomocą de minimis
 • Ubieganie się przedsiębiorców o udzielenie ulgi w płatnościach w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny objętych pomocą de minimis

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
  Organem właściwym di rozpatrzenia wyżej wymienionego wniosku jest Prezydent Miasta.
  Wyżej wymienione zobowiązania mogę być umarzane, odraczane lub rozkładane na raty w sytuacjach gdy zachodzi przesłanka ważnego interesu dłużnika lub ważnego interesu publicznego.