Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych - przedsiębiorca

Umożliwia złożenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia należności cywilnoprawnych. Usługa przeznaczona jest dla przedsiębiorców. Skutkuje wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu, umorzeniu zaległości, umorzeniu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych
 • Informacja o sytuacji majątkowej z załączonymi dokumentami
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” wraz z wszystkimi zaświadczeniami
 • Dokumenty świadczące o bieżącej sytuacji finansowej firmy
Czas realizacji  

W ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, interesant zostanie pisemnie zawiadomiony, z podaniem przyczyn oraz wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie nie przysługuje, a sprawy sporne może rozstrzygać właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   ulgi

  Udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych - przedsiębiorca

  Umożliwia złożenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia należności cywilnoprawnych. Usługa przeznaczona jest dla przedsiębiorców. Skutkuje wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu, umorzeniu zaległości, umorzeniu.