Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych - przedsiębiorca

Umożliwia złożenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia należności cywilnoprawnych. Usługa przeznaczona jest dla przedsiębiorców. Skutkuje wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu, umorzeniu zaległości, umorzeniu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1983)
 • przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności art. 107- 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.)
 • uchwała LI.631.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc (Dz. Urz. Woj. Lubus., poz. 1306).
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych
 • Informacja o sytuacji majątkowej z załączonymi dokumentami
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” wraz z wszystkimi zaświadczeniami
 • Dokumenty świadczące o bieżącej sytuacji finansowej firmy
Czas realizacji  

W ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, interesant zostanie pisemnie zawiadomiony, z podaniem przyczyn oraz wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie nie przysługuje, a sprawy sporne może rozstrzygać właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   ulgi

  Udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych - przedsiębiorca

  Umożliwia złożenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia należności cywilnoprawnych. Usługa przeznaczona jest dla przedsiębiorców. Skutkuje wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu, umorzeniu zaległości, umorzeniu.