Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Usługa umożliwia złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy

Kogo dotyczy  

· osoby fizyczne prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej
· płatnicy lub inkasenci (z wyłączeniem wniosków o umorzenie zaległości podatkowej)
· osoby prawne
· jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
· spadkobiercy podatnika lub płatnika oraz osoby trzecie, którzy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym mogą ubiegać się o:
- odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty
- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a Ordynacja podatkowa
- umorzenie całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku /oświadczenie o stanie majątkowym
Czas realizacji  

do 60 dni

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na położenie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Odroczenie terminu płatności: podatku
 • zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
 • Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę