Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rozłożenie na raty podatku dla osób fizycznych (dotyczy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego)

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w formie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwa jednostka samorządu terytorialnego.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz elektroniczny
  • Załącznik: oświadczenie o stanie majątkowym
  • • Kopia dokumentu potwierdzającego sytuację materialną (zaświadczenia o dochodach i ponoszonych kosztach)
Czas realizacji  

Do 60 dni

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na położenie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie zgodnie z art.222 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i cel żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające odwołanie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku w sprawie rozłożenia na raty podatku dla osób fizycznych 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Rozłożenie na raty podatku dla osób fizycznych (dotyczy podatku od nieruchomości
  • podatku rolnego
  • podatku od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego)
  • podatku leśnego
  • Rozłożenie na raty podatku dla osób fizycznych (dotyczy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego)

    Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w formie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek.