Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ubieganie się podatników prowadzących działalność gospodarczą o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych, które stanowią pomoc de minimis

Usługa umożliwia złożenie wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych (m. in. podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek od środków transportowych od osób fizycznych, podatek od środków transportowych od osób prawnych) osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
Wyżej wymienione zobowiązania mogą być umarzane, odraczane lub rozkładane na raty w sytuacjach gdy zachodzi przesłanka ważnego interesu dłużnika lub ważnego interesu publicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, będących: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W rozumieniu ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 j.t.)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek w sprawie udzielenia ulgi w płatnościach oraz jego umotywowanie
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - Dz. U. Nr 53, poz. 311)
 • Kserokopię sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych.
 • Przedstawienie sytuacji ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis- oświadczenie majątkowe
 • Dokument udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione
 • Kserokopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w przeciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
Czas realizacji  

30 dni, sprawy szczególnie skomplikowane do 60 dni.

Opłaty  

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa należna jest opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy  

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Ubieganie się podatników prowadzących działalność gospodarczą o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia
 • odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych
 • które stanowią pomoc de minimis
 • Ubieganie się podatników prowadzących działalność gospodarczą o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych, które stanowią pomoc de minimis

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych (m. in. podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek od środków transportowych od osób fizycznych, podatek od środków transportowych od osób prawnych) osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
  Wyżej wymienione zobowiązania mogą być umarzane, odraczane lub rozkładane na raty w sytuacjach gdy zachodzi przesłanka ważnego interesu dłużnika lub ważnego interesu publicznego.