Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ubieganie się podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty

Usługa umożliwia złożenie wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej.
Wyżej wymienione zobowiązania mogą być umarzane, odraczane lub rozkładane na raty w sytuacjach gdy zachodzi przesłanka ważnego interesu dłużnika lub ważnego interesu publicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Właścicieli nieruchomości oraz zarządców nieruchomości.
Właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, a w przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym.
  • Wniosek o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Dokument udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione.
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Ubieganie się podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postaci umorzenia
  • odroczenia lub rozłożenia na raty
  • Ubieganie się podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty

    Usługa umożliwia złożenie wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej.
    Wyżej wymienione zobowiązania mogą być umarzane, odraczane lub rozkładane na raty w sytuacjach gdy zachodzi przesłanka ważnego interesu dłużnika lub ważnego interesu publicznego.