Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ubieganie się osób prowadzących działalność gospodarczą o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązań, które stanowią pomoc de minimis.

Usługa umożliwia złożenie wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia wyżej wymienionego wniosku jest Prezydent Miasta .
Wyżej wymienione zobowiązania mogą być umarzane, odraczane lub rozkładane na raty w sytuacjach gdy zachodzi przesłanka ważnego interesu dłużnika lub ważnego interesu publicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Właścicieli nieruchomości oraz zarządców nieruchomości, prowadzących działalność gospodarczą. Właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, a w przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - Dz. Urz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.)
 • Kserokopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w przeciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 • Kserokopię sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdań finansowych.
 • Przedstawienie sytuacji ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z która wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis - oświadczenie majątkowe.
 • Dokument udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione.
Czas realizacji  

14 - 30 dni, sprawy szczególnie skomplikowane do 60 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Od wydanej decyzji służy odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Ubieganie się osób prowadzących działalność gospodarczą o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postaci umorzenia
 • odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązań
 • które stanowią pomoc de minimis.
 • Ubieganie się osób prowadzących działalność gospodarczą o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązań, które stanowią pomoc de minimis.

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
  Organem właściwym do rozpatrzenia wyżej wymienionego wniosku jest Prezydent Miasta .
  Wyżej wymienione zobowiązania mogą być umarzane, odraczane lub rozkładane na raty w sytuacjach gdy zachodzi przesłanka ważnego interesu dłużnika lub ważnego interesu publicznego.