Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych - przedsiębiorca

Umożliwia złożenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia podatków i opłat lokalnych. Usługa przeznaczona jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Skutkuje wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu, umorzeniu zaległości.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.)
 • przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności art. 107- 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28 czerwca 2014 r.)
 • uchwała Nr XXXIII.381.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Lubus., poz. 1189)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
 • „Informacja o sytuacji majątkowej” z załączonymi dokumentami
 • „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” wraz z wszystkimi zaświadczeniami: - o pomocy de minimis, - pomocy de minimis w rolnictwie, - pomocy de minimis w rybołówstwie,
 • Dokumenty świadczące o bieżącej sytuacji finansowej firmy
Czas realizacji  

- w co najmniej 50% przypadków wydanie decyzji dot. ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych następuje w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów, - zgodnie z prawem załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z informacjami, zaświadczeniami lub oświadczeniami dot. uzyskanej pomocy publicznej albo o nieotrzymaniu pomocy, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z informacjami, zaświadczeniami lub oświadczeniami dot. uzyskanej pomocy publicznej albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy, - o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, interesant zostanie pisemnie zawiadomiony, z podaniem przyczyn oraz wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy przekazać za pośrednictwem organu, który wydał decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   ulgi

  Udzielenie ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych - przedsiębiorca

  Umożliwia złożenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia podatków i opłat lokalnych. Usługa przeznaczona jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Skutkuje wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu, umorzeniu zaległości.