Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ubieganie się podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych (m.in. podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek od środków transportowych od osób fizycznych), osobom nie prowadzących działalności gospodarczej. Wyżej wymienione zobowiązania mogą być umarzane, odraczane lub rozkładane na raty w sytuacjach gdy zachodzi przesłanka ważnego interesu dłużnika lub ważnego interesu publicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy.

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy osób fizycznych, będących: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W rozumieniu ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.)
 • Uchwała Rady Miasta Legionowo Nr XLVIII/612/2006 z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.
Wymagane dokumenty  
 • Złożenie wniosku w sprawie udzielenia ulgi w płatnościach oraz jego umotywowanie
 • Dokumenty potwierdzające ważny interes podatnika lub interes publiczny
 • Złożenie oświadczenia o ochronie danych osobowych i oświadczenia o stanie majątkowym
 • Dokument udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione
Czas realizacji  

30 dni, w sprawy szczególnie skomplikowane - do 60 dni.

Opłaty  

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa należna jest opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy  

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem Prezydenta Miasta Legionowo, adres: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Ubieganie się podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia
 • odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych
 • Ubieganie się podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych (m.in. podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek od środków transportowych od osób fizycznych), osobom nie prowadzących działalności gospodarczej. Wyżej wymienione zobowiązania mogą być umarzane, odraczane lub rozkładane na raty w sytuacjach gdy zachodzi przesłanka ważnego interesu dłużnika lub ważnego interesu publicznego.