Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1) Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy, w związku ze zmianą danych w nich zawartych
 • 2) Załączniki do wniosku:
  a. wykaz wszystkich pojazdów samochodowych wykorzystywanych do przewozów na potrzeby własne,
  b. w przypadku zgłoszenia kolejnego (-ch) pojazdu (-ów) samochodowego (-ych) - kserokopie krajowych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych dodatkowych pojazdów zgłaszanych do zaświadczenia, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem - kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nimi,
  c. w przypadku zmiany oznaczenia przedsiębiorcy, miejsca zamieszkania lub siedziby - kserokopie aktualnych krajowych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych zgłoszonych pojazdów,
  d. dotychczasowe zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wypisem lub wypisami z tego zaświadczenia,
  e. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  f. potwierdzenie wniesienia opłat.
Czas realizacji  

1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 7 dni

Opłaty  

1) Opłata za zmianę dokumentów:
a. za zaświadczenie - 25 zł;
b. za każdy wypis z zaświadczenia - 10 zł;
c. za każdy wypis z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia-100 zł.
2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
Podobne usługi  

Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy