Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób lub wydanie wypisu w przypadku jego utraty – udzielonej przed dniem 15.08.2013r.

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób lub wypisu w przypadku jego utraty

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby/podmioty ubiegające się o wydanie wtórnika licencji lub wydanie wypisu w przypadku jego utraty

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób oraz wypisu (-ów) z licencji
 • Załączniki do wniosku:
  1/ w przypadku zniszczenia poprzedniej licencji lub wypisu z licencji w stopniu powodującym ich nieczytelność - zniszczona licencja lub wypis,
  2/ w przypadku kradzieży - kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży),
  3/ pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  4/ potwierdzenie wniesienia opłat.
Czas realizacji  

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż wciągu miesiąca, asprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś wpostępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty  

Opłata skarbowa w wysokości: - 20,00 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres od 2 do 15 lat z powodu utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - 25,00 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres powyżej 15 do 30 lat z powodu utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - 30,00 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres powyżej 30 do 50 lat z powodu utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - 50,00 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres od 2 do 15 lat w innych przypadkach utraty - 62,50 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres powyżej 15 do 30 lat w innych przypadkach utraty - 75,00 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres powyżej 30 do 50 lat w innych przypadkach utraty - 17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką lub jego wypisu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Weryfikacja danych. 3. Wydanie wtórnika licencji lub wypisu.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
  Podobne usługi  

  Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób lub wydanie wypisu w przypadku jego utraty – udzielonej przed dniem 15.08.2013r.

  Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób lub wypisu w przypadku jego utraty