Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób oraz wypisu (-ów) z licencji
  • Załączniki do wniosku:
    1/ w przypadku zniszczenia poprzedniej licencji lub wypisu z licencji w stopniu powodującym ich nieczytelność - zniszczona licencja lub wypis,
    2/ w przypadku kradzieży - kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży),
    3/ pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
    4/ potwierdzenie wniesienia opłat.
Czas realizacji  

1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 1 miesiąca.

Opłaty  

Opłata za wydanie dokumentów:
1/ wtórnika licencji:
a) w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - 10 % kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji;
b) w innych przypadkach utraty licencji - 25 % kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji;
2/ za każdy wtórnik wypisu z licencji - 1 % kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
Podobne usługi  

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób