Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób oraz wypisu (-ów) z licencji
 • Załączniki do wniosku:
  1/ w przypadku zniszczenia poprzedniej licencji lub wypisu z licencji w stopniu powodującym ich nieczytelność - zniszczona licencja lub wypis,
  2/ w przypadku kradzieży - kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży),
  3/ pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  4/ potwierdzenie wniesienia opłat.
Czas realizacji  

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż wciągu miesiąca, asprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś wpostępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty  

Opłata skarbowa w wysokości: - 20,00 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres od 2 do 15 lat z powodu utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - 25,00 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres powyżej 15 do 30 lat z powodu utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - 30,00 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres powyżej 30 do 50 lat z powodu utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - 50,00 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres od 2 do 15 lat w innych przypadkach utraty - 62,50 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres powyżej 15 do 30 lat w innych przypadkach utraty - 75,00 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres powyżej 30 do 50 lat w innych przypadkach utraty - 17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Weryfikacja danych. 3. Wydanie wtórnika licencji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
  Podobne usługi  

  Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób